Lloguers impagats

Xavier Casas.  Advocat
257
Xavier CasasLa nova reforma legal posarà  fi al problema dels lloguers impagats?

L’últim dia del mes d’octubre d´enguany, entra en vigor la “Ley 37/2011 de medidas para la agilización procesal”, amb la finalitat que els ciutadans puguin veure reforçat el seu dret a la tutela efectiva davant els Tribunals.

Entre altres millores, aquesta nova reforma legal vol agilitzar la solució al problema dels lloguers impagats fent possible reclamar les rendes vençudes i el llançament de l´inquilí deutor mitjançant el procediment monitori, que ho permet un cop requerit el deutor i davant la seva falta de pagament, no essent necessari en aquest cas celebració de la vista de judici. Tanmateix i davant la falta de pagament del llogater, el propietari por instar la immediata execució sobre els seus béns, a fi de recobrar el deute.

Ara bé, en la pràctica està per veure com afecta a l´eficàcia de la reforma el problema de la falta de localització del deutor en el domicili conegut.

D’altra banda, aquesta nova reforma legal introdueix altres millores en els ordres civil, penal i contenciòs-administratiu, destacant la supressió del límit quantitatiu per poder reclamar deutes mitjançant el procediment monitori (equiparant-nos així a la resta de països europeus) i la simplificació dels procediments de terceria i millor dret.

COMPARTIR