Novetats i terminis per presentar la declaració

Text: Redacció
463

La campanya de la declaració de la renda referida a l’exercici fiscal del 2018 es’inicia el 2 d’abril i s’acabarà l’1 de juliol. Des del primer d’abril, els contribuents poden demanar cita prèvia d’atenció presencial per telèfon, per l’aplicació mòbil i per internet. Com cada any els treballadors que percebin un sou anual superior als 22.000 euros estan obligats a fer-la. També l’han de presentar els qui rebin rendiments procedents de capital immobiliari superiors als 1.600 euros o si són propietaris d’habitatges que generen guanys superiors als 1.000 euros. Com a novetat s’ha incorporat una app mòbil per fer el tràmit a través del telèfon.

Novetats de la renda

El 2018 no hi haurà obligació de declarar aquells rendiments del treball que procedeixin de més d’un pagador inferiors a 12.643 euros. A partir del 2019, el límit augmentarà fins 14.000 €.

Les prestacions per maternitat i paternitat percebudes en la Seguretat Social es declaren exemptes de tributació. L’esmentat criteri també s’aplicarà a les quanties rebudes per rectificació de les retencions realitzades erròniament per rebre tals prestacions.

Deduccions clau a tenir en compte

Maternitat: S’incrementarà en 1.000 € la deducció per maternitat, que podrà ser fins 1.200 euros quan el contribuent que tingui aquest dret disposi de despeses de custòdia en guarderia o centres d’educació infantil autoritzats per fill menor de tres anys. L’esmentada deducció cobrirà despeses d’inscripció, matrícula, assistència i l’alimentació.

Empreses: La deducció d’empreses noves o de recent creació augmentarà un 30% de les quantitats satisfetes per la subscripció de participacions amb una base màxima de deducció de 60.000 euros anuals.

Família nombrosa: Els membres d’una família nombrosa poden demanar una minoració de la quota de 1.200 euros en cas de la categoria general, i de 2.400 euros en categoria especial. Les famílies nombroses tindran un augment en la quota anual de 600 euros a partir del quart fill.

Ingressos: S’incrementa la quantia de la reducció per obtenció de rendiments del treball, aplicable a aquells rendiments iguals o inferiors a 13.115 euros. També augmentarà la reducció aplicable als rendiments de treball de fins 16.825 euros.

Béns: S’han de declarar aquelles rendes immobiliàries imputades i rendiments íntegres del capital mobiliari per import superior a 1.000 euros. També quedaran subjectes els altres guanys patrimonials derivats d’ajuts públics.

Calendari de la declaració de la renda

15 de març. Consulta de dades fiscals. Obtenció del número de referència. Subscripció a l’app Agència Tributària.

1 d’abril. Sol·licitud de cita prèvia: Pla “Li Truquem”.

2 d’abril. Inici de la presentació de declaracions de Renda i Patrimoni 2018.

9 de maig. Sol·licitud de cita prèvia per a atenció en oficines

14 de maig. Inici de l’atenció presencial en oficines.

26 de juny. Data límit de domiciliació bancària de declaracions a ingressar.

28 de juny. Últim dia per sol·licitar cita prèvia.

1 de juliol. Últim dia per presentar les seves declaracions de Renda i Patrimoni 2018.

5 de novembre. Últim dia per realitzar l’ingrés del segon termini de Renda.

COMPARTIR