“L’administració s’ha d’adaptar i donar resposta a les problemàtiques de la situació social que s’està vivint”

Text: Redacció  // Foto: C. Escobedo.
247

Marc Bosch de Doria (ERC) és conseller delegat de Serveis a les persones del Consell Comarcal del Maresme (CCM). Dins els àmbits de treball de l’ens, tenen algunes competències en Educació. Parlem amb ell de diversos temes destacats a la comarca durant aquest curs.

El CCM té competències en Educació. A grans trets, quines són?

Els consells comarcals gestionem alguns serveis educatius com a competències delegades pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Bàsicament parlem del transport escolar, la convocatòria dels ajuts (o beques) de menjador, ajuts de desplaçament i la gestió dels serveis de menjador d’alguns centres públics.

Els darrers dies estem vivint amb especial incidència la polèmica de l’escola de Canet de Mar, al voltant del tema de la immersió lingüística. Quin és el seu punt de vista sobre la situació?

El sistema d’Educació públic és un sistema amb èxit a la Catalunya contemporània. Garanteix el coneixement del català i el castellà al final de l’etapa escolar obligatòria dels alumnes. En la nostra vida quotidiana pesa més la llengua castellana en molts àmbits comunicatius: la Justícia, el cinema, els mitjans… I els infants i joves reben més impactes lingüístics en castellà que en català.

El fet que el govern de l’estat hagi reconegut la Llei educativa catalana i després la sentència que obliga el 25% de castellà, suposa una intromissió de la política mitjançant la Justícia, una barreja perillosa. Soc partidari de retornar al consens de la llei, que és l’Educació catalana i la immersió lingüística, deixant treballar als professionals.

La llengua és un element de cohesió de la nostra gent. Quan es fa una politització d’aquest tema, fent servir la Justícia, no es fa cap favor suposadament a les famílies. I també s’està menystenint la inclusió en les escoles.

L’atorgament de beques menjador escolars és una de les atribucions importants que té el Consell Comarcal del Maresme. En què han consistit, en xifres, aquest curs?

Els ajuts de menjador escolar menjador són una competència delegada d’Educació al CCM. I els menjadors de les escoles són espais de convivència i cohesió social, un recurs educatiu que s’ha de tenir molt en compte. Partint d’aquesta afirmació, aquest curs hem rebut més sol·licituds, unes 10.800 de tota la comarca, i hem fet més atorgaments. Això és un indici de la precarietat laboral i la incertesa econòmica que malauradament va a més en les famílies. D’altra banda, a data d’avui tenim més de 8.900 ajuts resolts positivament, el que suposa aproximadament uns 6’9 milions d’euros. És més d’un 27% respecte l’import que es va acabar consumint el curs passant. D’altra banda, els ajuts es transfereixen a les escoles i empreses que presten el servei als menjadors dels centres.

Destacaria també dues millores importants que s’han aplicat i que beneficien a tothom. Una és la millora del circuit de gestió de les beques: un 90% de sol·licituds han estat resoltes abans de començar el curs. Aquesta és una reivindicació de la comunitat educativa. Així, el primer dia de curs les famílies poden saber que se’ls ha concedit la beca, el que suposa un benefici per a elles i per a les escoles. I la segona millora és que s’ha anticipat el pagament amb bestreta a les entitats que gestionen els menjadors, ens hem posat al dia en el pagament directe a totes les escoles de la comarca.

El passat octubre, el Sindicat d’Habitatge de Mataró va impulsar una convocatòria que va culminar amb l’ocupació del CCM per reclamar la situació de famílies en situació vulnerable, sense papers en regla, que no van poder accedir a una beca menjador. Què s’ha valorat de la mobilització i quines mesures s’han pres?

En la propera convocatòria d’ajuts de menjador, es té previst aplicar millores en els criteris, com la vulnerabilitat social derivada de l’habitatge. S’ampliaran els problemes de l’escolarització derivats del risc social. S’empoderaran els centres educatius perquè puguin informar de la situació dels menors. I quan acabin els terminis de les sol·licituds, llistarem d’ofici les famílies sense NIE i enviarem la informació als Serveis socials. És a dir, que els informarem abans de resoldre i no denegarem les sol·licituds fins que els Serveis socials ens informin.

Aquesta problemàtica afecta a famílies que es troben en una situació que no disposen de document d’identitat vàlid, però no estem tancats a parlar amb les entitats, estem oberts a escoltar i buscar solucions per a aquests col·lectius. És una prioritat per a nosaltres defensar-los i més tenint en compte que parlem de problemàtiques que afecten els menors.

La situació de crisi conjuntural que estem vivint, agreujada per l’escenari de la pandèmia, ha fet que augmentin exponencialment les demandes d’ajuts en tots els àmbits. En què ha afectat aquest augment de sol·licituds als serveis que presta el CCM?

És una data preocupant, com deia, que més famílies hagin de recórrer a aquests recursos per tirar endavant. També s’ha de tenir en compte que els menjadors escolars són recursos per conciliar la vida familiar i professional. I al final, però, també s’han convertit en un recurs social per a molta part de la nostra societat. Hi ha menors que necessiten aquest àpat i això ha anat a més. Per tant, és molt necessari que l’administració s’adapti i doni una resposta.

És cert que hi ha recorregut per millorar en aquest àmbit, però hem reforçat l’equip i hem canviat algunes dinàmiques per donar una resposta més ràpida. Una altra millora és que les famílies fan les sol·licituds a l’Ajuntament en paper i treballem en una eina per poder fer-ho telemàticament.

COMPARTIR