És hora d’estalviar

Manuel Roca i Cuadrada.  Periodista
706

La voluntat de l’Ajuntament de contribuir a la sortida de la crisi practicant l’austeritat i gestionant eficaçment els recursos no és cap novetat.

Recordem que l’anterior Govern municipal, l’any 2009 va encarregar un estudi a la Diputació amb l’objectiu de valorar què podia comportar la transformació dels instituts municipals (inicialment coneguts com a patronats, creats pels primers ajuntaments democràtics), ja que s’intuïa la necessitat de replantejar la seva continuïtat en el mateix format, anant cap un canvi de model per adaptar-los millor als objectius, que si bé han de continuar sent el mateixos, l’evolució viscuda en les darreres dècades en la gestió municipal, molt més àgil, reclamava la transformació, per dos motius, encara que diferents, molt evidents i entenedors.

Per una banda, econòmics, ja que continuar mantenint ens autònoms amb una estructura pròpia en tots els àmbits i nivells en el marc d’una situació de crisi com la que estem patint, no hi ha dubte és una càrrega gairebé insuportable que obliga a optimitzar recursos, eliminant duplicitat de despeses, que s’aconsegueix integrant-los dins l’estructura de l’Ajuntament.

Un nou informe del 2011 indicava clarament l’estalvi d’un 10% del pressupost de cada institut, lligats a temes de contractació, de manteniment dels diferents edificis i de gestió. És obvi per tant que s’hagi optat per aquesta solució, que cal dir no ha comportat reducció de plantilla, sinó la subrogació de totes les plantilles dels ens autònoms eliminats. Per tant, sense la necessitat d’aplicar cap reducció de plantilla.

A part dels motius estrictament econòmics i d’agilització en la gestió que hem comentat i que ningú pot qüestionar, n’hi ha d’altres que no podem obviar i que cal tenir en compte, referents al funcionament com a organismes autònoms, amb la participació de representants dels partits polítics, d’entitats, associacions i persones de reconegut prestigi, constituïts en consells rectors o altres òrgans de decisió, que han estat garants de la pluralitat en la presa de decisions i que també s’han eliminat alhora que ho feien els diferents ens autònoms i que entenem que són necessaris per garantir una gestió plural i participada que reculli les inquietuds ciutadanes.

En aquesta línia podem afirmar que l’Administració a través dels consells de participació que es constituiran finalitzat el procés d’elaboració que va endegar el nou Govern municipal, garanteixen el dret de la ciutadania a continuar col·laborant, aportant idees, iniciatives i projectes en el marc dels diferents mecanismes de participació oberts a tothom.

COMPARTIR