L’ascensor en una comunitat de propietaris

Xavier Casas.  Advocat
1296
Xavier CasasQuines obligacions té una comunitat de propietaris respecte l’ascensor de l’edifici?

Les comunitats de propietaris constituïdes en propietats horitzontals vénen obligades a disposar d’un aparell elevador, que permeti l’adequada accessibilitat als pisos o nivells superiors. Aquest ascensor ha de ser objecte d´un manteniment almenys mensual per part d´una empresa conservadora degudament habilitada i inscrita en el registre públic anomenat RASIC.

Tanmateix, l’aparell elevador ha de passar unes revisions periòdiques realitzades per una Entitat d’Inspecció i Control autoritzada, cada quatre anys en aquells aparells instal·lats en edificis de més de 20 habitatges o quatre plantes de recorregut.

És aconsellable que la comunitat de propietaris signi un contracte d´arrendament de serveis amb una empresa de manteniment, generant-se drets i deures per a cadascuna de les parts. En aquesta relació contractual, la comunitat té la consideració de consumidor i com a tal, està emparada per la normativa que protegeix els consumidors i usuaris.

La normativa aplicable vers la instal·lació, funcionament i manteniment dels aparells elevadors en comunitats de propietaris està continguda principalment en el Reglament d’aparells d´elevació i manutenció aprovat pel Ministeri d’Indústria (RD 2291/1985, de 8 de novembre) i les seves posteriors modificacions, les Instruccions Tècniques Complementàries, així com les diverses normes UNE EN, que estableixen els requisits i condicions de seguretat exigides als ascensors. A nivell autonòmic, l’Ordre de 31 de maig de 1999 regula l´aplicació de la Directiva del Parlament Europeu 95/16/CE, sobre ascensors.

COMPARTIR