La ‘llei d’emprenedors’

Joan Buch Cerdà.  Veac. Viabilitat Empresarial, s.l.
420

El passat mes de juliol es va publicar l’anomenada Llei d’Emprenedors per al que es pretén estimula el creixement i la creació d’ocupació. Si bé aquesta Llei és el resultat de la tramitació parlamentària del Real Decret Llei 4/2013 de 22 de febrer, cal rememorar les mesures adoptades i les que presenten alguna novetat per posar-nos al dia.  Entre les mesures que s’acorden poden destacar:

• La possibilitat de comptabilitzar, pels menors de 30 anys, la percepció de la prestació d’atur, de nivell contributiu, amb l’inici d’una activitat per compte propi, sempre que es complexin els següents requisits:

– Que el beneficiari de la prestació d’atur sigui menor de 30 anys en la data d’inici de l’activitat per a compte propi i que no tingui treballadors per compte propi.

– Que se sol·liciti a l’entitat gestora (Oficina de Desocupació – SPEE) en el termini de 15 dies a comptar des de l’inici de l’activitat per compte propi (amb efectes de la data d’inici). Passat aquest termini ja no s’hi podrà acollir.

Es podrà comptabilitzar durant un termini màxim de 270 dies o pel temps, inferior, pendent de percebre la prestació d’atur i durant aquest període no s’exigirà al beneficiari que s’acompleixin les obligacions com a demandant d’ocupació i les derivades del compromís d’activitat.

• S’amplien les possibilitats d’aplicació de la capitalització de la prestació d’atur.

Capitalització pels beneficiaris de la prestació d’atur menors de 30 anys per destinar el 100% del seu import a portar a terme una aportació al capital social d’una entitat mercantil de nova constitució o constituïda en un termini màxim de 12 mesos anteriors a l’aportació, sempre que portin a terme una activitat professional o laboral de caràcter indefinit i amb independència del règim de la Seguretat Social en el que estiguin enquadrats.

De tractar-se d’una activitat per compte aliè de caràcter indefinit, aquesta haurà de mantenir-se durant un mínim de 18 mesos.

S’exclouran aquells que hagin mantingut una relació contractual prèvia amb les dites societats i els treballadors autònoms econòmicament dependents que hagin subscrit amb la societat un contracte registrat en el SPEE.

Aquests menors de 30 anys que capitalitzin les prestació d’atur també la podran destinar a les despeses de constitució i posada en marxa d’una entitat, pagament de les taxes i el preu dels serveis d’assessorament, formació i informació relacionats amb l’activitat a emprendre. En tot cas la sol·licitud  haurà de ser anterior a l’inici de l’activitat.

• Suspensió i represa del cobrament de la prestació d’atur després de portar a terme una activitat per compte propi.

La prestació d’atur se suspendrà  mentre el titular del dret realitzi un treball per compte propi de durada inferior a 24 mesos o inferior a 60 mesos en el supòsit de treballadors per compte propi menors de 30 anys  que causin alta inicial en el Règim Especial del Treballadors Autònoms.

Al mateix temps s’han acordat diferents mesures destinades a incentivar la incorporació dels joves a les empreses i a la contractació de joves en situació d’atur.

Des de VEAC, animem a tots els emprenedors a posar en marxa el seu projecte, recolçats amb mesures com les descrites i un bon assessorament integral.

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

El teu comentari
Entri el seu nom aquí