L’alçament de béns o l’evaporació patrimonial

Xavier Casas Martínez.  Advocat mercantilista. GESTRAMIT, Advocats
519

Xavier CasasEn tota època de crisi és un fet constatat l’augment  dels delictes relacionats amb la insolvència patrimonial, tota vegada moltes persones i empreses es veuen sotmeses a una allau de deutes que no poden pagar.

Aquest delicte, regulat en l’article 257 del Codi Penal, es produeix quan una persona o empresa disposa de tots o alguns dels seus béns que a priori estaven destinats a respondre dels seus deutes o bé fingeix un estat d’insolvència, perjudicant d’aquesta manera els seus creditors que veuen frustrada la seva expectativa de recobrament. Així doncs, serà delicte la venda d’un bé que sabem que serà en breu embargat o també el canvi de titularitat de béns nostres a favor d’un tercer que coneix les raons del fet (testaferros, amics, familiars,…)

Es tracta d’un delicte d’activitat, és a dir, que no necessita per consumar-se un resultat perjudicial. Serà suficient una actuació dirigida a frustrar els drets de cobrament dels creditors. Fins i tot, el Tribunal Suprem ha sentenciat que el deutor té l’obligació de mantenir íntegre el seu patrimoni quan aquest hagi de respondre davant els seus creditors per deutes vençuts o no.

La comissió d’aquest delicte exigeix ser un deutor que disposi del seu patrimoni en perjudici dels seus creditors (impagament dels seus crèdits), situant-se en una fictícia situació d’insolvència patrimonial.

Les penes que fixa el Codi Penal són de presó d’un a quatre anys i multa econòmica de 12 a 24 mesos.

Hem de tenir en compte que, en determinats supòsits no hi haurà delicte, com és el cas de venda de patrimoni per pagar alguns deutes o quan es mantinguin en el patrimoni del deutor altres béns que responguin davant els creditors. En canvi, estaran penades actuacions com la venda simulada de béns, evasió de capitals a paradissos fiscals, posar immobles a nom de parents, crear empreses inactives per transmetre béns propis,…

Per  tant i en supòsits com els comentats, tant si un és creditor com deutor serà aconsellable assessorar-se bé a fi de donar l’oportú tractament al cas i evitar així realitzar actes que podrien tenir greus conseqüències legals.

COMPARTIR